wypowiedzenie umowy Drukuj

imię nazwisko                                                               miejscowość , data

adres

tel

 

Wypowiedzenie umowy

 

Ja niże podpisany imię nazwisko legitymujący się dowodem osobistym

seria nr wydanym przez .........................................................

wypowiadam umowę dostępu do internetu.

 

..................................

podpis